Afval verwerking Haal /breng service Duurzame producten Groene praktijk Unieke afvalbakken

Algemene Voorwaarden Get Green B.V.

Besloten Vennootschap Get Green B.V. (hierna: Get Green) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87792370 en is gevestigd aan Troelstraplein 10 (3332 JB) te Zwijndrecht.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Get Green of ieder Aanbod middels de website van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten door Opdrachtnemer.

3. Abonnement: de mogelijkheid voor Opdrachtgever om een door Opdrachtnemer aangeboden Dienst gedurende een langere periode af te nemen, voor een vooraf overeengekomen vaste periode waarbij periodiek over de door Dienstverlener geleverde dienst dient te worden afgerekend.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: De Diensten die Get Green aanbiedt is het inzamelen van afval voor Opdrachtgevers alsmede

verkoop van Producten.
6. Dienstverlener: Besloten Vennootschap Get Green B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in

Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Get Green.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Get Green heeft aangesteld, projecten aan Get Green heeft verleend voor Diensten die door Get Green worden uitgevoerd, of waaraan Get Green een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan danwel die Producten koopt van Get Green.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Get Green, alsmede voorstellen van Get Green voor Diensten en verkoop van Producten die door Get Green aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Get GreenGet Green waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, respectievelijk het doen van een offerte daartoe, aan Opdrachtnemer aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.

10. Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing en/of worden verwijderd dan wel waar Afvalstoffen worden op-of overgeslagen.

11. Inzamelmiddel(len): alle middelen zoals containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.

12. Producten: De Producten die door Get Green worden aangeboden zijn Producten op het vlak van afvalinzameling en aanverwante producten in de breedste zin van het woord.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Get Green, elke Overeenkomst tussen Get Green en Opdrachtgever en op elke dienst die door Get Green wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Get Green aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Get Green is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Get Green niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Get Green gedane aanbiedingen, eventueel via de website van Opdrachtnemer, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Get Green is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Get Green het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Get Green gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en Producten inclusief bijbehorende prijzen. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Kennelijke

vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Get Green niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Get Green kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst met betrekking tot de Diensten komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Get Green heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Get Green te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Een Aanbod ten aanzien van de Producten kan door Get Green gedaan worden via de website. Het aanbod wordt aanvaard op het moment dat de Producten via de website worden besteld en betaald.

3. Get Green heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

4. Get Green is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met Get Green wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Get Green wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Get Green is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij partijen schriftelijk en uiterlijk 3 maand voor afloop Overeenkomst aangeven de Overeenkomst niet te willen verlengen.

2. Zowel Opdrachtgever als Get Green kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Get Green ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging is alleen mogelijk aan het einde van het jaar. Indien Get Green b.v. door overmacht niet meer kan leveren dan is Get Green b.v. gerechtigd de service per direct te beëindigen.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Get Green tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Get Green is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Get Green kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Get Green nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Get Green zal zich inspannen om de overeengekomen dienst of Overeenkomst van verkoop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Get Green staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Get Green de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Get Green aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Get Green heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Get Green niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Get Green, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Get Green is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Get Green Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.

Nimmer is Get Green aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Get Green of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Get Green recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Get Green verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Get Green niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Get Green is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Get Green verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Get Green voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Get Green kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Get Green gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Get Green.

Artikel 8 – Levering producten

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Get Green of er door andere omstandigheden buiten de macht van Opdrachtnemer enige vertraging ontstaat, heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Opdrachtnemer of een externe vervoerder is Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9 – Verpakking en transport

1. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 – Onderzoek, reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld op info@degroenetandarts.com. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na

levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer op de wijze zoals door Opdrachtnemer aangegeven.

5. Get Green is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

6. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

7. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Opdrachtnemer te wijten is, zal Opdrachtnemer na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Opdrachtnemer.

Artikel 11 – Ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

1. Alle door of vanwege Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de Inzamelmiddelen eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtnemer volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Opdrachtgever Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is.

2. De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na de ter beschikking van de Inzamelmiddelen aan Opdrachtnemer worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de rechten van Op- drachtgever ter zake vervallen.

3. Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, met een borgsom, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti, vervuiling en brandschade, ontstaan aan dan wel door of met het Inzamelmiddel. Op-

drachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het Inzamelmiddel is ontstaan.

4. Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen – indien van toepassing met gesloten deksel – op de inzameldag (transport)gereed te zetten op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personen en materieel van Opdrachtnemer, zodanig dat

de plaatsing niet in strijd komt met geldende wet-en/of regelgeving en geen gevaar oplevert voor personeel van Opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het Inzamelmiddel en het verrichten van de daarmee verband houdende werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. niet (tijdig) verkregen worden door Opdrachtgever. In een dergelijk geval is Opdrachtnemer ertoe gerechtigd zijn werkzaamheden niet (volledig) te verrichten of op te schorten, waarbij Opdrachtgever onverminderd gehouden blijft tot nakoming van diens verplichtingen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen en zal Opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.

6. Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.

7. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Opdrachtnemer zijn afgeleverd.

8. Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.

9. Eventueel verlies en/of schade aan een Inzamelmiddel dient binnen 24 (vieren-twintig) uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden.

10. Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Opdrachtnemer, voor rekening van Opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Opdrachtnemer zelf.

11. Het is Opdrachtgever verboden de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan één of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven dan wel ter beschikking te stellen, noch deze door een derde te laten ledigen.

12. De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het inzamelen en (tijdelijk) opslaan van de overeengekomen Afvalstoffen.

13. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (doen) inspecteren.

14. Tenzij sprake is van normale slijtage van het Inzamelmiddel, is vervanging respectievelijk wisseling van de Inzamelmiddelen door Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen.

15. Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer leeg, schoon en in goede staat aan Opdrachtnemer terug te geven. Indien en voor zover Opdrachtgever de Inzamelmiddelen niet heeft afgegeven, dan is Opdrachtnemer er bij het einde van de Overeenkomst toe gerechtigd zijn Inzamelmiddelen zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel zich bevindt. Opdrachtgever verleent daartoe hierbij reeds op voorhand toestemming. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

16. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van Inzamelmiddelen die niet in eigendom zijn van Opdrachtnemer, maar bijvoorbeeld in eigendom zijn van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat deze Inzamelmiddelen goed onderhouden zijn en blijven voldoen aan de met betrekking tot de Inzamelmiddelen geldende wet-en/of regelgeving en geldende veiligheidsnormen uit de branche.

Artikel 12 – Uitvoering van de werkzaamheden

1. Opdrachtgever is er steeds toe gehouden om – ook ongevraagd – al die gegevens en informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Opdrachtnemer respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

2. Indien en voor zover de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, dan mag van de juistheid en volledigheid daarvan worden uitgegaan. Onverminderd zijn overige rechten ter zake, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen.

3. Opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door Opdrachtnemer voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken.

4. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Opdrachtnemer te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake (eventueel) door Opdrachtnemer gestelde voorschriften alsmede alle van toepassing zijnde wet-en/of regelgeving. Opdrachtgever dient ter zake de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, de vanwege de bevoegde autoriteiten en/of Opdrachtnemer gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

5. Opdrachtgever is bij betreding van het terrein van Opdrachtnemer, ertoe verplicht zich te houden aan de aldaar geldende voorschriften en aanwijzingen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever betreedt het terrein van Opdrachtnemer op eigen risico en voor eigen rekening. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen van Opdrachtgever die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken van derden in dit verband.

6. Opdrachtnemer is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde op te dragen.

7. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren en als zodanig aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien dit naar de mening van Opdrachtnemer het belang van Opdrachtgever en/of de uitvoering van de Overeenkomst zulks vergt.

8. Alle door Opdrachtnemer genoemde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden slechts als indicatieve en nooit als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding of het recht enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten.

9. Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, en al dan niet in gedeelten.

Artikel 13 – Omschrijving afvalstoffen, monsterneming en analyse

1. Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, alsook nadien telkens wanneer Opdrachtnemer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de Afvalstoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de Afvalstoffen Opdrachtgever niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, zulks eigenen beweging schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.

3. In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen Afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen Afvalstoffen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:

  1. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de Verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;
  2. in Inzamelmiddelen die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.

4. De Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat verlies, morsen, lekkage of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Opdrachtnemer

of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel kan afvallen.

5. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen géén radioactief dan wel explosief materiaal c.q. afval bevatten.

6. In geval een Inzamelmiddel naar de mening van Opdrachtnemer verkeerd is beladen, is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving en eventueel daarvoor geldende wet-en/of regelgeving, het transport van de Afvalstoffen in strijd is met de eventueel daarvoor geldende wet-en/of regelgeving en/ of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd het Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever danwel al hetgeen te doen dat naar de mening van Opdrachtnemer nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg van het in dit lid bepaalde is voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, diens werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden vrijwaren van enige aanspraken in dit verband.

7. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, een onjuiste belading van het Inzamelmiddel en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten danwel doordat de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de eventueel daarvoor geldende wet-en regelgeving en/of doordat de Afvalstoffen radioactief danwel explosief afval bevatten en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld in het volgende lid van onderhavig artikel. Indien Opdrachtnemer door derden, daaronder begrepen degene aan wie de Afvalstoffen door Opdrachtnemer ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake.

8. Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen door of vanwege Opdrachtnemer, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van Opdrachtnemer desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de Afvalstoffen conform de door Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen. Aan het uitvoeren of nalaten van monsterneming of analyse kan Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geen rechten ontlenen.

Artikel 14 – In ontvangstneming

1. Opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie en overeengekomen moment.

2. Indien er extra in ontvangstnemingen nodig zijn op verzoek van Opdrachtgever buiten de normale inzameldagen dan wordt hier een extra tarief voor gerekend door Opdrachtnemer.

3. Vanaf het moment van Acceptatie zijn de Afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van Opdrachtnemer en komen zij voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

4. Indien Opdrachtgever een van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, is Opdrachtnemer bevoegd om te zijner keuze:

a. ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen;

b. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen Partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te nemen. Het transport van de Afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Transport, verpakking, etikettering

Onverminderd zijn overige verplichtingen op grond van de wet- en/of regelgeving en de Overeenkomst, is Opdrachtgever er te allen tijde toe gehouden de wettelijke verplichtingen die gelden in verband met de verpakking , etikettering en vervoers(documenten) van gevaarlijke stoffen die worden aangeboden ter vervoer of vervoerd, zoals onder meer voortvloeien uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen en in het geval van internationaal wegvervoer (de meest recente versie van) het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (“ADR-Verdrag”) na te leven. Dit geldt zowel indien gebruik wordt gemaakt van de eigen Inzamelmiddelen van Opdrachtgever als Inzamelmiddelen van Opdrachtnemer of van derden.

Artikel 16 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden, zoals extra inzamelingen, nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (extra)tarief. Get Green is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Get Green, Get Green een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 17 – Prijzen en betaling

1. Betaling van het Abonnement dient te geschieden via een maandelijkse incasso. Opdrachtgever sluit een abonnement af waarbij maandelijks een vast bedrag wordt afgeschreven. Indien automatische

incasso mislukt wordt de uitvoering van de dienstverlening opgeschort. Opdrachtgever dient vooraf een borg te betalen voor de inzamelmiddelen. De hoogte van de borg wordt vastgesteld door Get Green.

2. Betaling van de Producten geschiedt vooraf via de door Opdrachtnemer aangegeven methode tenzij anders is overeengekomen.

3. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Get Green is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. De dienstverlening zal 1 maand na niet betaling worden stopgezet.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Get Green zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Get Green meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Opdrachtnemer heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Opdrachtnemer. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Opdrachtnemer zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Opdrachtnemer worden vergoed door Opdrachtgever.

7. Al het door de Opdrachtgever ontvangen producten (ook beeldmateriaal e.c.t.) mogen na het beëindigen van de samenwerking niet meer worden gebruikt. Indien dit wel wordt geconstateerd wordt dan wordt dit bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 20 – Garantie

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Opdrachtnemer.

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Get Green gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Get Green de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Get Green verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Get Green tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Get Green op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 22 – Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Opdrachtnemer bevoegd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de

Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 – Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht aan de zijde van Get Green wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Get Green, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Get Green zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Get Green of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Get Green buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Get Green is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Get Green alleen geacht te bestaan indien Get Green dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Get Green, is Get Green uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Get Green binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Get Green deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een

dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Get Green in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Get Green leidt tot aansprakelijkheid van Get Green, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Get Green. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Get Green sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Get Green is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Get Green voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Get Green geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Get Green.

6. Enige door Get Green opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Get Green.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Get Green is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Get Green opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Get Green. Get Green is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Get Green nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Get Green haar eigen advies.

9. Get Green staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Get Green verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Get Green vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Get Green binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Get Green.

Artikel 25 – Geheimhouding

1. Get Green en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de

Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Get Green bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Get Green is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Get Green opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Get Green steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Get Green op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Get Green zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Get Green niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Get Green aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Get Green vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Get Green vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Get Green is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Get Green en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Get Green waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Get Green en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Get Green worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Get Green gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Get Green rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Get Green. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Get Green opgeleverde zaken, dient Get Green expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Get Green rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Get Green verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Get Green zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Get Green van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Get Green voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Get Green voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Get Green verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 28 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Get Green of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via de e-mail met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Get Green de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Get Green zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 29 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Get Green en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Get Green heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Get Green en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Zwijndrecht, 2 maart 2023